Przypisy do dziejów parafii Św. Sebastiana

1 Por. A. Matuszczyk. E. Trybowska, Rabka i okolice. Przewodnik i informator turystyczny, Rabka 1986, s. 10. Starożytne opisanie ... M. Kornecki, Zabytki sztuki, MPM, t. II, Kraków 1964, s. 299.

2 AKMK, AVCap. 47, s. 399-400, oraz, Marian Kornecki, Zabytki sztuki, MPM, Kraków 1964, s. 299, B. Kumor, Archidiakonat Sądecki, Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Posce, ABMK, t.IX, s. 187 [129], Józef Macioł, Stary kościół w Rabce i Muzeum im Wł. Orkana. mszp, s. 8.

3 APR, Liber memorabilium parochiae Rabka, s. 12.

4 Tamże, s. 186 [128], oraz AKMK, Acta visitationis exterioris decanatuum Tarnoviensis, Dobciciensis, Voynicensis, Opatoviecensis, Lipnicensis et Wielicensis ad Archidiaconatum Cracoviensem pertinentium per Venerabilem Christophorum Kazimirski A. D. 1596 et sequenti anno expeditae. (Sygn. AV 7, 1598 r.).

5 AKMK, Acta visitationis exterioris decanatuum Dobciciensis (...) per Venerabilem Christophorum Kazimirski A. D. 1596 et sequenti anno expeditae. (Sygn. AV 7, 1598 r.), s. 31.

6 AKMK, Liber visitationis decanatuum Dobczicencis, (1665 r.), AVCap 47, s. 490.

7 APSB, Starożytne opisanie Kościołka S. Sobestiana w Skomielneybiałey do Państwa i Parafyi Rabskiey a do Dekanatu Myślenickiego należącego przepisana ile się czytać dało przez Pisarza wszelkiey wiary godnego, (brak paginacji).

8 APSB, Starożytne opisanie Kościołka S. Sobestiana w Skomielnejbiały do Państwa i Parafyi Rabskiey a do Dekanatu Myślenickiego należącego przepisana ile się czytać dało przez Pisarza wszelkiey wiary godnego, /pergamin sporządzony w 1827 r./.

9 Tamże.

10 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1992, s. 593.

11 Starożytne opisanie..., oraz M. Zawadzka, Organista ze Skomielnej Białej, [w:] Dzwon niedzielny, Rok 19, nr 21, s. 333

12 B. Kumor, Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786 - 1985, Kraków 1985, s. 569.

13 Tamże, s. 583.

14 APSB, Starożytne opisanie.

15 APSB, Starożytne opisanie Kościołka S. Sobestiana w Skomielneybiałey do Państwa i Parafyi Rabskiey a  do Dekanatu Myślenickiego należącego przepisana ile się czytać dało przez Pisarza wszelkiey wiary godnego, (brak paginacji).

16 APSB, Księga Uchwał, Do Najprzewielebniejszego Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, (pismo z dnia 1 III 1870 r.).

17 AKMK, APA 266, CK Starostwo w Myślenicach - Do Zwierzchności Gminnej w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 8 VIII 1882 r. /L. 8532/).

18 Tamże.

19 APSB, Księga Uchwał, CK Starostwo w Myślenicach - Do Zwierzchności gminnej w Skomielnej Białej, (pismo z dnia  24  IV 1884 r.).

20 APSB, Liber mortuorum, t III, s. 66, nr 8, (z dopiskiem „in coemeterium in Skomielna”).

21 APSB, Księga Uchwał, Rada Gminy Skomielna Biała - Do Najprzewielebniejszego Arcypasterza oraz Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, (pismo z 7 XII 1885 r.).

22 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Tarnowie - Do Szanownej Rady Gminy Skomielna Biała, (pismo z dnia 15 XII 1885 r. /L. 4212/).

23 AKMK, APA 290, Zwierzchność gminna w Skomielnej Białej - Do Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Imić Księdza Biskupa Albina Dunajewskiego w Krakowie, (pismo z dnia 25 I 1886 r.).

24 AKMK, APA 290, Ks. Stanisław Twardowski - Do Urzędu Dziekańskiego Dekanatu Makowskiego, (pismo z dnia 10 XII 1887 r. /L. 262\1887/).

25 Tamże.

26 APSB, Księga Uchwał, CK Starostwa w Myślenicach - Do Zwierzchności Gminnej w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 2 XI 1893 r., /L 22307/).

27 Tamże.

28 AKMK, APA 290, Ks. S. Twardowski - Do Najprzewielebniejszego Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 3 VI 1895 r. /L. 139/).

29 AKMK, APA 290, Protokół z posiedzenia jawnego Rady Gminy w Skomielnej Białej dnia 13 IX 1895 r. (odpis).

30 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do Szanownej Rady Gminnej w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 23 X 1895 r.).

31 AKMK, APA 290, Zwierzchność Gminna w Skomielnej Białej - Do J. E. ks. bp. Jana Puzyna w Krakowie, (pismo z dnia 28 XII 1895 r.).

32 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do Szanownej Rady Gminy w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 3 I 1896 r. /L. 5720/).

33 AKMK, APA 290, Ks. Franciszek Baniewski z Urzędu Parafialnego w Skomielnej Białej - Do Świetnego Starostwa w Makowie, (pismo z dnia 15 IX 1924 r. /L. 61/).

34 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do ks. Jana Pabiana wikariusza w Morawicy, (pismo z dnia 31 VII 1896 r. /L. 3820/1).

35 AKMK, APA 340, Tabella competentiae.

36 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do Przewieleb. Ks. Dziekana Dekanatu Makowskiego, (pismo z dnia 31 VIII 1896 r. /L. 3820/2/).

37 APSB, Liber Natuorum et bapitsatorum, t. 4, Rok 1896, s. 136, nr 44, Liber Mortuorum, t. 3, Rok 1896, s. 122, nr 29, Liber Copulatorum, t. 2, Rok 1896, s.144, nr. 10.

38 AKMK, APA 340, Opinia ks. J. Hersche dziekana dekanatu makowskiego z dnia 30 IV 1898 r.

39 AKMK, APA 340, Ks. Jan Pabian - Do Najprzew. Książęco-Biskupiego Konsytorza w Krakowie, (pismo z dnia 25 IV 1898 r. /Wyznanie wiary złożone dnia 9 VII 1898 r./).

40 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do ks. A Kromera byłego administratora w Osielcu (pismo z dnia 9 VII 1898 r. L 3686/1).

41 APSB, Kronika parafii, Rok 1921.

42 AKMK, APA 290, Zwierzchność Gminna w Skomielnej Białej - Do Najprzewielebniejszego Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 28 IV 1902 r. /L. 39/), oraz Książęco-Biskupi Konsystorz w Krakowie - Do Wysokiego CK Namiestnictwa we Lwowie, (pismo z dnia 16 V 1902 r. /L. 2186/).

43 M. Kołodziej, Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i duchowieństwa, Kraków 1913, s. 361.

44 AKMK, APA 290, Orzeczenie Starostwa w Myślenicach z dnia z 18 IV 1904 r. /nr 17978/, oraz APSB, Kronika parafii, Rok 1902, (brak paginacji).

45 AKMK, APA 290, CK Namiestnictwo we Lwowie - Do Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 25 VI 1908 r.).

46 Por. AKMK, APA 290,  CK Namiestnictwo we Lwowie - Do Książęco - Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 17 I 1909, L 13241).

47 AKMK, APA 290, Formularz dotyczący szczegółów ewakuacji lub rekwizycji dzwonów.

48 Tamże, oraz  Notificationes, Rok 1916, nr IX, ss. 49, 57.

49 AKMK, Pes A 411.

50 AKMK, APA 290, Pismo w sprawie spadkowej po ks. A. Kromerze Sądu Powiatowego Oddz. I w Jordanowie do Konsystorza Biskupiego w Krakowie, z dnia 23 III 1921 r.

51 APSB, Kronika parafii, Rok 1920.

52 AKMK, APA 290, CK Namiestnictwo we Lwowie - Do Książęco-Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 21 IX 1907 r.).

53 AKMK, APA 290, Odpis Uchwały Rady Gminy w Skomielnej Białej z dnia 28 II 1921 r.

54 AKMK, APA 290, Urząd Wojewódzki w Krakowie - Do Wielebnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie, (L. Ad. 4/06/ 2/28).

55 APSB, Księga Komitet Kościelny, Protokół z posiedzenia w dniu 12 V 1921r., oraz Kronika parafii, Rok 1921.

56 AKMK, APA 290, Zwierzchność Gminna w Skomielnej Białej - Do Najprzewielebniejszego Książęco - Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 11 IX 1925 r.), APSB, Liber defunctorum t. IV, s. 24.

57 AKMK, APA 290, Zwierzchność......pismo z dnia 11 IX 1925 r.

58 AKMK, Duchowieństwo Archidiecezji Krakowskiej - Fiszka informacyjna.

59 APSB, Liber defunctorum, t. IV, s. 33., oraz Kronika parafii, Rok 1927.

60 AKMK, APA 290, Odpis protokołu z posiedzenia Rady Gminy Skomielna Biała w dniu 22 II 1927.

61 APSB, Kronika parafii. Rok 1927.

62 AKMK, Akata Wizytacji Dziekańskich, Sprawozdanie z wizytacji dziekańskiej dekanatu makowskiego w roku 1936 i 1938, oraz , M. Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Kościół, s. 30.

63 APSB, Ksiega Inwentarza Kościoła, Inewntarz z 1939 r., Kronika parafii, Rok 1929, Rok 1934.

64 APSB, Kronika parafii, Rok 1934.

65 M. Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Okupacja, s. 13.

66 W. Jacewicz SDB, J. Woś SDB, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939 - 1945, t. V, z 3, Warszawa 1978, s. 109, oraz W. Szołdrski,

67 APSB, Ogł. T. 5, z dnia 1 I 1958 r., oraz M. Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Kościół, s. 14.

68 W. Stablik, „Armia Kraków”, Warszawa 1989, ss. 141, 178.

69 Maria Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Okupacja, mszp. s. 13.

70 APSB, Kronika parafii, Rok 1939.

71 Archiwum Parafii MB Wspomożenia Wiernych w Nowej Wsi Szlacheckiej, Liber baptisatorum, t. 11, Rok 1905, s. 154, nr 32 .

72 APSB, Kronika parafii, Rok 1939.

73 APSB, Księga Komitetu Kościelnego, Protokół z posiedzenia w dniu 19 XI 1939 r.

74 APSB, T: Kościół tymczasowy, Pismo z dnia 29 V 1940 r. L 2597/ 40.

75 APSB , Ogł. t. 3, z dnia 16 II 1941r.

76 AKMK, A Pes 1375.

77 Archiwum Parafii św. Józefa Robotnika w Kurowie, Liber baptisatorum, t. 5, Rok 1909, s. 98, nr 29., oraz AKMK, A Pes 1283.

78 AKMK, Liber actionis Celsissimi Ordinarii Cracoviensis Adami Staefani Sapieha Principi Episcopi, s. 531.

79 APSB, Kronika Parafii, oraz Ogł.t. 3, z dnia 29 III 1942 r.

80 APSB, Kronika parafii, Rok 1946.

81 Tamże, oraz APSB, Ogł. t. 4, z dnia 5 I 1947 r.

82 APSB, Kronika parafii, Rok 1947.

83 APSB, T: Starania o budowę, inż. A. Mściwujewski - Do Wielebnego ks. Władysława Bodzka, (pismo z dnia 16 II 1948 r.).

84 Kronika parafii, Rok 1947, oraz APSB, T: Starania o budowę, Książęco-Matropolitalna Kuria w Krakowie - Do Wielebnego ks. Władysława Bodzka Administratora Parafii w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 12 V 1948 r.).

85 APSB, T: Starania o budowę, Komitet Budowy Kościoła w Skomielnej Białej - Do Gminnej Rady Narodowej w Skawie, (pismo z dnia 14 IX 1949 r.).

86 APSB, T: Starania o budowę, Protokół z zebrania gromadzkiego w Skomielnej Białej w dniu 10 XII 1950 r.

87 APSB, T: Starania o budowę, Prezydium WRN w Krakowie, Referat d/s Wyznań - Do Wydziału budownictwa Prezydium WRN w Krakowie {POUFNE}, (pismo z dnia 10 X 1951 r.).

88 APSB, T: Starania o budowę, Prezydium WRN W Krakowie Wydział Budownictwa - Do Komitetu Budowy Kościoła w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 19 XII 1951 r. - L.Bud. IV-3b/2/52).

89 APSB, T: Starania o budowę, Protokół z posiedzenia wojewódzkiej Komisji Architektonicznej w Krakowie w dniu 15 II 1952 r.

90 APSB, T: Starania o budowę, Ks. W. Bodzek - Do Prezydium WRN w Krakowie, Referat do spraw Wyznań, (pismo z dnia 14 V 1955 r.).

91 APSB, T: Starania o budowę, Gromada Skomielna Biała - Do Ob. Józefa Cyrankiewicza Prazesa Rady Ministrów w Warszawie, (pismo z dnia 12 XII 1955 r.).

92 APSB, T: Starania o budowę, Komitet Frontu Narodowego w Skomielnej Białej - Do Prezydium WRN Referatu d/s Wyznań w Krakowie, (pismo z dnia 8 XI 1956 r.).

93 APSB, Kronika parafii, Rok 1957, oraz APSB, T: Starania o budowę, Prezydium WRN w Krakowie Wojewódzki Zarząd Architektoniczno-Budowlany w Krakowie - Do ks. Władysława Bodzka administratora w Skomielnej Białej.

94 APSB, Ogł. t. 5, ogłoszenia za czas od VIII 1947 - XI 1948r.

95 APSB, Kronika parafii, Rok 1958.

96 APSB, Maria Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Okupacja, mszp. ss. 44-45.

97 APSB, T: Starania o budowę, inż. J. Grochowalski - Do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach Wydział Architektury i Budownictwa, (pismo z dnia 4 V 1960 r.), oraz Prezydium PRN w Myślenicach Wydział Architektury i Budownictwa - Zarządzenie wstrzymania robót budowlanych, (pismo AB II-7a/8/60), oraz Dziennik budowy, t. 1, s. 20.

98 APSB, Dziennik budowy, t. 1, s. 21.

99 APSB, Ogł. t. VI, z dnia 9 VII 1962 i 4 IX 1966 r.

100 APSB, Dziennik budowy, t. 1, s. 37.

101 APSB, T: Historia Parafii, Pismo z dnia 14 IV 1966 r. /nr 1298/66/.

102 APSB, T: Historia parafii, Sprawozdanie z nawiedzenia Obrazu Najświętszej Maryi Panny w dniu 13-14 XII 1967.

103 APSB, T: Starania o budowę, Ks. W. Bodzek - Do Prezydium WRN Wydz. Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Krakowie, (pismo z dnia 19 XII 1970 r.).

104 APSB, T: Starania o budowę, Prezydium WRN Wydz. Budownictwa Urbanistyki i Architektury w Krakowie - Do Urzędu Parafialnego w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 4 IV 1971 r., BUA. IV-601a/37/70).

105 APSB, T: Starania o budowę, Protokół z oględzin wybranego obiektu budowlanego w celu stwierdzenia jego zdatności do użytkowania z dnia 11 XII 1973 r.

106 APSB, Kronika parafii. Rok 1973, oraz APSB, T: Starania o budowę, Urząd Wojewódzki w Krakowie - Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie kościoła parafialnego w Skomielnej Białej, (pismo z dnia 21 XII 1973 r. \ GKP III 601a/ 27/73.).

107 Kalendarium z życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, s. 420.