Kalendarium naszej parafii

1490 - Skomielna Biała należała do parafii w Łętowni.
1550 - Wybudowano kościółek św. Sebastiana. Odłączono wieś od parafii łętowskiej i została utworzona "fara" przez kasztelana krakowskiego Wawrzyńca Spytka Jordana.
1565 - Spytek Jordan zafundował kościółek sąsiedniej wsi Rabce i w tym samym roku przeniósł skomielniańską "farę" do nowo powstałej parafii p.w. św. Marii Magdaleny.
1581 - Z tego roku istnieje dokument, że Skomielna należała do w/w parafii, wraz okolicznymi wioskami.
1596 - Akta wizytacyjne dekanatu dobczyckiego potwierdzają, że w kościółku św. Sebastiana były odprawiane nabożeństwa przez księdza z Rabki.
1665 - Kolejne akta wizytacyjne informują, że zaniedbania rządców kościoła w Rabce doprowadziły do całkowitej ruiny skomielniańską świątynię.
1710 - Wybuchła epidemia cholery. Do kościółka św. Sebastiana podążają liczne pielgrzymki wiernych.z całej okolicy, Podhala i Orawy.
1772 - Nastąpił I rozbiór Polski i okres panowania na tych terenach Cesarstwa Austrii.
1773 - Rozpoczęto budowę nowego kościoła w Skomielnej z inicjatywy proboszcza rabczańskiego ks. A. Antałkiewicza i organisty W. Olechowskiego.
1776 - Zakończono budowę pięknego, modrzewiowego kościoła.
1787 - Zatwierdzenie planu przez cesarza Józefa II, dotyczącego oddzielenia Skomielnej od rabczańskiej parafii i ustanowienia własnej. Plan ten nie został w całości zrealizowany.
1794 - Doszło do konfiskaty kościoła przez rząd austriacki i odkupienie go przez Dominium w Rabce.
1811 - Ofiarowano kościołowi siedemnastowieczny ołtarz - fundator proboszcz z Rabki ks. Antałkiewicz.
1831 - Wybuchła kolejna epidemia cholery. Znowu do św. Sebastiana ciągną rzesze wiernych, co nie podoba się proboszczowi rabczańskiemu. Dochodzi do zatargów między nim a mieszkańcami wsi.
1832 - Doszło do porozumienia między proboszczem rabczańskim a Skomielnianami, które to zatwierdził biskup tarnowski F.Pisztek.
1869 - Odbyto w lipcu pierwszą zorganizowaną pielgrzymkę na odpust Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny na Jasną Górę.
1870 - Podjęto przez Radę Gminy Skomielnej Białej starania u Konsystorza Biskupiego w Tarnowie o ustanowienie proboszcza.
1882 - Rozpoczęto starania o utworzenie cmentarza w Skomielnej.
1884 - Przeprowadzono ceremonię pogrzebu, pierwszego na miejscowym cmentarzu.
1885 - Rada gminna ponowiła starania o swojego proboszcza tuż po śmierci proboszcza z Rabki - ks.J. Dury, ale bezskutecznie.
1887 - Konsystorz Biskupi w Krakowie zlecił dziekanowi makowskiemu, a zarazem proboszczowi w Łętowni
ks. J Wolnemu doprowadzenie do ugody między mieszkańcami Skomielnej a proboszczem rabczańskim, która miała by doprowadzić do odłączenia wsi od parafii w Rabce. Do ugody nie doszło z winy proboszcza. Chodziło o pieniądze z miejscowej tacy.
1888 - Doszło do spotkania mieszkańców wsi z proboszczem rabczańskim. Odbyła się burzliwa dyskusja, skutkiem czego nie osiągnięto żadnego porozumienia.
1893 - Wybudowano kostnicę (trupiarnię) na cmentarzu.
1895 - Doszło do oddzielenia Skomielnej Białej od parafii w Rabce. Deklarację potwierdzającą ten fakt podpisał w obecności świadków proboszcz ks. Twardowski.
- Wysłano prośbę do Konsystorza Biskupiego w Krakowie o przydzielenie nowo powstałej parafii proboszcza. Znów robiono trudności. Dopiero proszony o wstawiennictwo w/w sprawie biskup J. Puzyna dopomógł.
1896 - Parafia w Skomielnej Białej otrzymała upragnionego ks. ekspozyta (nie proboszcza). Był nim ks. Jan Pabian.
1898 - Odszedł z parafii ks. Jan Pabian na stanowisko proboszcza w Wróblowicach. Jego następcą został ks. Aleksander Kromer, przybyły z Osielca.
1901 - Przeprowadzono pierwsze misje ludowe przez księży misjonarzy z Krakowa. Do spowiedzi przystąpiło 1300 wiernych na 1539 mieszkańców Skomielnej.
1902 - Nastąpiło erygowanie kanoniczne Bractwa Różańca Świętego w parafii św. Sebastiana.
- Wysłano prośby do C.K. Namiestnictwa we Lwowie o prawno - cywilne odłączenie Skomielnej Białej od parafii w Rabce.
1904 - Skomielna przegrała proces, który trwał 10 lat z komitetem parafialnym w Rabce, w sprawie funduszów na budowę nowego kościoła św. Marii Magdaleny. Według prawa państwowego wieś potraktowano jako filię rabczańskiej parafii.
1907 - Pierwszy raz doszło do powiększenia terenu cmentarza.
- Postawiono kapliczkę na roli Kluskowej, tuż przy drodze na Polanę.
1908 - C.K Ministerstwo Wyznań w Wiedniu a rok później Namiestnictwo we Lwowie wydało zezwolenie na utworzenie samoistnej parafii w Skomielnej pod warunkiem wypłacenia rabczańskiej parafii ogromnego odszkodowania na które Radę Gminy nie było stać. Z tego też powodu sprawę utworzenia parafii władze odroczyły o kolejne lata.
1916 - Doszło do zaboru wszystkich trzech dzwonów z kościoła, mimo, że reskrypt wiedeńskiego rządu nakazywał konfiskatę na cele wojskowe tylko 1/3 dzwonów w obrębie parafii.
1918 - Polska odzyskała niepodległość.
1920 - Zmarł na tyfus plamisty ks. Aleksander Kromer, którym zaraził się przy zaopatrywaniu chorego sakramentami świętymi. Ciało zmarłego pochowano na miejscowym cmentarzu.
- Przybył na parafię z Raby Wyżnej na stanowisko ekspozyta ks. Franciszek Baniewski.
- Odrestaurowano w stylu góralskim dom ks. ekspozyta.
1921 - Rada Gminy wysłała delegację do Konsystorza Biskupiego w Krakowie w sprawie utworzenia parafii.
- Powstało w Skomielnej Białej Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.
- Zakupiono do kościoła dwa dzwony.
1923 - Wykonano remont kapitalny wieży kościelnej, pokryto cały dach nowymi gontami.
1925 - Zmarł ks. Franciszek Baniewski (atak serca). Pochowano go na miejscowym cmentarzu.
- Księdzem ekspozytem w Skomielnej mianowano ks. Wawrzyńca Smółkę, pochodzącego z Toporzyska.
1927 - Zmarł na zawał serca ks. Warzyniec Smółka. Przeżył 55 lat.
- Nowym duszpasterzem mianowano ks. Michała Sitarza. Przybył on do Skomielnej Białej z parafii w Radziechowach.
1928 - Ministerstwo Wyznań w Warszawie podjęło sprawę utworzenia parafii, zgłoszoną przez Radę Gminy jeszcze w 1921 r. Proces ten przedłużano, aż przeszkodziła następna wojna.
- Oddano do użytku nową, najbardziej okazałą plebanię w dekanacie.
1929 - Poświęcono cmentarz - powiększony obszarowo i ogrodzony nowym parkanem.
1931 - Doszło do powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Skomielnej.
1932 - Utworzono Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
1933 - Ufundowano nowy ołtarz i pozłocono pozostałe.
1934 - Wpisano kościół na listę zabytków.
- Wykonano remont kapitalny wieży kościelnej oraz dachu, który uległ uszkodzeniu przez powalone ogromne drzewo.
1936 - Oddano do użytku nowo wybudowany dom parafialny na Kamieńcu.
1939 - Wybuchła II wojna światowa. 3 IX Niemcy zamordowali 11 mieszkańców wsi, spalili 86 domów wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz zabytkowy kościół. Zrobili to w odwecie za opór stawiany przez wojsko polskie i miejscową ludność na linii Jordanów -Chabówka (1- 2 IX).
- Aresztowano ciężko rannego ks. Michała Sitarza (3 IX).
- Przydzielono parafii nowego księdza Edwarda Fica (1X).
1940 - Przystąpiono do budowy tymczasowego kościoła o konstrukcji barakowej.
1941 - Poświęcono nowo wybudowany kościół.
1942 - Przeniesiono nagle ks. Edwarda Fica do Krakowa.
- Przydzielono Skomielnej nowego duszpasterza - ks. Władysława Bodzka na stanowisko administratora.
1947 - Utworzono Komitet Budowy Kościoła i pierwszy jego projekt.
1948 - Zatwierdzono projekt kościoła przez Komisję Doradczo - Artystyczną Kurii krakowskiej.
1949 - Sprawiono dwa niewielkie dzwony.
1950 - Przeprowadzono uroczystą intronizację obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, drugiej po św. Sebastianie patronce miejscowego kościoła.
- Wysłano delegację do Wydziału Budownictwa WRN w Krakowie z prośbą o zezwolenie na budowę kościoła.
1951 - Przysłano odmowną decyzję z w/w urzędu.
1956 - Wysłano do województwa kolejną delegację Komitetu, wykorzystując tzw. "odwilż październikową".
1957 - Uzyskano zgodę po 8 - letnich staraniach na budowę nowego, murowanego kościoła.
1958 - Uroczyście poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. W ceremonii tej uczestniczył Arcybiskup Metropolita Lwowski - ks. dr Eugeniusz Baziak, Administrator Diecezji Krakowskiej.
1962 - Przyłączono do parafii 9 domów sąsiedniej wsi Naprawa.
- Wybetonowano strop nad kościołem.
1966 - Doszło do długo oczekiwanego mianowania na proboszcza ks. Władysława Bodzka . Uczynił to ówczesny
ks. abp Karol Wojtyła.
1967 - Nawiedzono parafię obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
1970 - Ukończono wieżę kościoła i wystąpiono do władz z prośbą o odbiór techniczny budowy, którą nie przyjęto.
1971 - Przeprowadzono uroczystą przeprowadzkę ze starego do nowego kościoła przy udziale ks. kard. Karola Wojtyły.
1973 - Wydano przez władze wojewódzkie decyzję zezwalającą na użytkowanie nowego kościoła.
1975 - Złożył rezygnację z funkcji proboszcza z powodu ciężkiej choroby  ks. Władysław Bodzek.
- Mianowanie przez ks. kard. K. Wojtyłę wikariuszem - ekonomem ks. Antoniego Łaciaka.
1977 - Mianowano na proboszcza ks. A. Łaciaka.
- Ks. Władysław Bodzek przeniósł się do rodziny w Bydgoszczy.
1978 - Zmarł budowniczy kościoła ks. Władysław Bodzek i spoczął na skomielniańskim cmentarzu.
1982 - Rozpoczęli pracę duszpasterską w parafii  księża wikariusze.
1985 - Dokonano uroczystej konsekracji nowego kościoła przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.
1986 - Rozebrano drewniany kościół, plac na którym stał przeznaczono na cmentarz.
1996 - Przeprowadzono uroczystości jubileuszowe 100 - lecie parafii, w których uczestniczył ks. kard. Franciszek Macharski.
2000 - Odszedł na zasłużoną emeryturę ks. Antoni Łaciak, który po 25 latach pracy w parafii dokończył dzieło swego poprzednika, doprowadzając kościół do obecnej świetności.
- Mianowano proboszczem ks. Stanisława Bogacza.
2002 - Sprawiono nowy wystrój kaplicy Matki Bożej.
- Wybudowano nowy parking przed kościołem.
2003 - Odwołano ks. St. Bogacza i przeniesiono na podobne stanowisko do Suchej Beskidzkiej.
- Powołano nowego proboszcza ks. Aleksandra Kruczka.
2004 - Odwołano ks. A. Kruczka z probostwa w Skomielnej do Balina.
- Powołano przybyłego z Przeciszowa ks. Adama Lisika na proboszcza Skomielnej Białej.
- Wykupiono działki w celu powiększenia cmentarza, wycięto wszystkie buki rosnące na nim, przystąpiono do budowy nowego ogrodzenia.
- Wykonano zewnętrzne oświetlenie reflektorowe kościoła.
2014 - Uroczyście odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniający 75 rocznicę tragicznych wydarzeń 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej. Obelisk postawiono w miejscu spalonego, zabytkowego kościoła z 1776 roku.