Przypisy do "Duszpasterzy"

1 AKMK, Teczka parafii Wróblowice, APA 340, Tabella competentiae.
2 AKMK, Pes A 609.
3 AKMK, APA 340, Tabella competentiae.
4 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do ks. Jana Pabiana wikariusza w Morawicy, (pismo z dnia 31 VIII 1896 r, L 3820/1), oraz APA 340, Tabella competentiae.
5 AKMK, APA 340, Ks. Jan Pabian - Do Najprzew. Książęco-Biskupiego Konsytorza w Krakowie, (pismo z  dnia 25 IV 1898 r. /Wyznanie wiary złożone dnia 9 VII 1898 r./).
6 Notificationes, Rok 1903, nr XI - XII, s. 139’.
7 AKMK, Pes A 609.
8 AKMK, APA 340, Opinia ks. J. Hersche dziekana dekanatu makowskiego z dnia 30 IV 1898 r.
9 AKMK,  T: Seminarium duchowne 1871 - 1904, A Sem 8, s. 382.
10 AKMK, M. Zawadzka, Historia Skomielnej Białej... s. 14.
11 AKMK,  Pes A 411.
12 AKMK, APA 290, Konsystorz Biskupi w Krakowie - Do ks. A Kromera byłego administratora w Osielcu (pismo z dnia 9 VII 1898 r. L 3686/1).
13 AKMK, APA 290, Sprawozdanie dziekana makowskiego z dnia 3 VIII 1898 r. /L. 263/.
14 APSB, Kronika parafii, Rok 1921.
15 APSB, Księga Wizytacji Dziekańskich, protokół z wizytacji dnia 30 XII 1902 r.
16 AKMK, Akta Wizytacji Dziekańskich, Sprawozdanie z wizytacji dekanatu makowskiego z dnia 15 XI 1908 r, oraz 28 XI 1918 r. także, ks. J. Sokołowicz, Kronika, [w:] Roczniki Obydwu Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, Rok 9 (1903), nr 1, s. 76-78.
17 AKMK, Pes A 411.
18 AKMK, APA 290, Pismo w sprawie spadkowej po ks. A. Kromerze Sądu Powiatowego Oddz. I w Jordanowie do Konsystorza Biskupiego w Krakowie, z dnia 23 III 1921r.
19 APSB Kronika parafii, Rok 1920.
20 APSB, Kronika parafii, Rok 1920.
21 Tamże...
22 AKMK, Pes A 13, Alumn Franciszek Banaś - Do Wysokiego CK Namiestnictwa we Lwowie, (pismo zawiera prośbę o zmianę nazwiska i jest potwierdzone przez Konsystorz w Krakowie, datowane 15 II 1893 r.) 
23 AUJ, Album Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis ab anno 1868, S II 514, oraz S II 479 A., oraz AKMK,  A Sem 8, s. 1313, 1551.
24 AKMK, A Pes 13, 
25 Tamże.
26 AKMK, APA 290, Zwierzchność Gminna w Skomielnej Białej - Do Najprzewielebniejszego Książęco - Biskupiego Konsystorza w Krakowie, (pismo z dnia 11 IX 1925 r.), APSB, Liber defunctorum t. IV, s. 24.
27 AKMK, APA 290, Zwierzchność......pismo z dnia 11 IX 1925r.
28 AKMK, A Sem 8, s. 1355, oraz AUJ, Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis ab anno 1892, S II 515.
29 AKMK, Cosignatio Functinum Episcopalium peractarum ab Joanne Kniaź de Kozielsko Puzyna, (zapis pod datą 4 VII 1897 r.).
30 AKMK, Duchowieństwo Archidiecezji Krakowskiej - Fiszka informacyjna.
31 APSB, Liber defunctorum, t. IV, s. 33., oraz Kronika parafii, Rok 1927.
32 AKMK, APA 290, Odpis protokołu z posiedzenia Rady Gminy Skomielna Biała w dniu 22 II 1927.
33 APSB, Kronika parafii. Rok 1927.
34 AKMK, A Sem 13,  Podanie o przyjęcie i  pozytywana odpowiedź, s. 811, oraz AUJ, Album Studiosorum Universitatis Crcoviensis ab anno 18892, S II 515.
35 AKMK, Liber actionis Celsissimi Ordinarii Cracoviensis Adami Stafanii Sapieha Principi Episcopi, (zapis pod datą 30 VII 1912).
36 AKMK, Pes A 1049, Tabela służbowa. 
37 Tamże.
38 AKMK, Akata Wizytacji Dziekańskich, Sparwozdanie z wizytacji dziekańskiej dekanatu makowskiego w roku 1936 i 1938, oraz , M. Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Kościół, s. 30.
39 APSB, Ksiega Inwentarza Kościoła, Inewntarz z 1939 r., Kronika parafii, Rok 1929, Rok 1934. 
40 M.  Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Okupacja, s. 13.
41 W. Jacewicz SDB, J. Woś SDB, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939 - 1945, t. V, z 3, Warszawa 1978, s. 109, oraz W. Szołdrski, 
42 AKMK, Pes A 1049
43 APSB, Ogł. T. 5,  z dnia 1I 1958 r., oraz M. Zawadzka, Historia Skomielnej Białej - Kościół, s. 14.
44 APSB, Kronika parafii, Rok 1939.
45 Archiwum Parafii MB Wspomożenia Wiernych w Nowej Wsi Szlacheckiej, Liber baptisatorum, t. 11, Rok 1905, s. 154, nr 32 .
46 AKMK, Liber actionis Celsissimi Ordinarii Cracoviensis Adami Stafani Sapieha Principi Episcopi, s. 528.,  oraz AWSDK, Kronika Seminarium Duchownego w Krakowie, s. 74.
47 AKMK, A Pes 1375. 
48 AKMK, A Pes 1375.
49 APSB , Ogł. t. 3, z dnia 16 II 1941r.
50 Archiwum Parafii św. Józefa Robotnika w Kurowie, Liber baptisatorum, t. 5, Rok 1909, s. 98, nr 29., oraz AKMK, A Pes 1283.
51 AKMK, Liber actionis Celsissimi Ordinarii Cracoviensis Adami Staefani Sapieha Principi Episcopi, s. 531.
52 APSB, Kronika Parafii, oraz Ogł.t. 3, z dnia 29 III 1942 r.
53 APSB, T: Historia Parafii, Pismo z dnia 14 IV 1966 r. /nr 1298/66/.
54 APSB, T: Wizytacje biskupie, Ankieta wizytacyjna z 1971 r.
55 APSB, Liber defunctorum, t. V, s. 60, oraz Kronika parafii, Rok 1978.

----------------------------------------------

55 "Prymicje ks. Antoniego Łaciaka", www.parafia-lachowice.pl
56 APSB Kronika parafii, Rok 1977.

-------------------------------------------------